1- در انقلاب ما باید مکتب، قرآن، اسلام، وحدت و امامت حفظ شود.

2-دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است.

3-زنده نگه داشتن یاد شهدای انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است.

4-دهه فجر آئینه ای است که خورشید اسلام در آن درخشید و به ما منعکس شد.

5- انقلاب اسلامی با اتکائ به قدرت مردم ،آسیب ناپذیر است.